Ngắm Hoa Sakura Dọc Bờ Sông Otogawa (Higashi – Okazaki)

Ngắm Hoa Sakura Dọc Bờ Sông Otogawa (Higashi – Okazaki)

Tính ra cũng 3 tuần liên tiếp đi ngắm hoa rồi ý chứ. Tuần đầu tiên là đi ngắm hoa mơ, tuần tiếp đi theo ngắm hoa cải và tuần này là đi ngắm hoa sakura ở dọc bờ sông Otogawa […]

Continue reading “Ngắm Hoa Sakura Dọc Bờ Sông Otogawa (Higashi – Okazaki)”